Page 9 - И время замерло... Никита Бабуев, Томск 2015
P. 9

Ðàññìàòðèâàÿ òûñÿ÷è
                      âàðèàíòîâ, ìû íåèçìåííî
                      óïóñêàåì îäèí, ñàìûé
                      âàæíûé.

                      Ñ óâàæåíèåì ê Òåì, êòî
                      ïðî÷òåò ñåé òðóä.


                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14